سخنرانان کلیدی ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت

در ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، پنج استاد از موسسات و دانشگاه‌های معتبر در حوزه‌ی علوم مدیریت حضور خواهند داشت و به ارائه‌ی پنج سخنرانی و پنج کارگاه آموزشی خواهند پرداخت.

 

سخنرانی‌ها (سالن مرکزی)

افتتاحیه

Prof. Kashani , IMD

Rethinking Management Education: Why the Current Practices are Inadequate for Developing Effective Managers

روز اول، بخش چهارم

Dr. Rakhshani, USA

Best Management Practices Strategies in World Class Companies

روز دوم، بخش اول

Dr. Khosrowpour, USA

Managing ICT Advancements

روز دوم، بخش چهارم

Dr. Mahdjoubi, USA

Paradigms of Innovation

روز دوم، بخش چهارم

Dr. Khomenko, France

Using OTSM-TRIZ based Tongs Model to Pose and Solve Problems

 

کارگاه‌های آموزشی

سالن پنج

روز دوم، بخش دوم

Prof. Kashani , IMD

Global Trends: Forces Shaping the Future Business Environment

سالن چهار

روز اول، بخش سوم

Dr. Khomenko, France

OTSM Based Instruments for Stable and Sustainable Innovation

سالن چهار

روز دوم، بخش چهارم

Dr. Khovsrowpour, USA

Managing Innovative Utilization of ICT in Organizations: Leveraging ICT Resources to Improve Competitive Posture

سالن پنج

روز سوم، بخش اول

Dr. Mahdjoubi, USA

Action Business Planning

سالن پنج

روز سوم، بخش دوم

Dr. Rakhshani, USA

Best Management Practices Strategies in World Class Companies

 

-----

- کارگاه‌های آموزشی IMC2008

- ساختار برنامه‌ی IMC2008

/ 0 نظر / 9 بازدید