دومين كارگاه بين‌المللي سه روزه‌ي آشنايي با مدل تعالي مديريت پروژه

دومين كارگاه بين‌المللي سه روزه‌ي آشنايي با مدل تعالي مديريت پروژه، مدل مبناي جايزه‌ي بين‌المللي مديريت پروژه انجمن بين‌المللي مديريت پروژه (IPMA)، از تاريخ 20 الي 22 دي‌ماه 1385 (چهارشنبه تا جمعه) از ساعت 8 الي 17در سالن ابن سيناي كانون انصاربا مشاركت موسسه‌ي مديريت پروژه‌ي آريانا و IPPMAبرگزار مي‌گردد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اين كارگاه توسط Otto Zieglmeier(نايبرئيسانجمنبين‌الملليمديريتپروژه (IPMA)،مدير جايزه‌ي بين‌المللي مديريت پروژه IPMA)و دكتر ميترا آرامي (مديرعامل موسسه‌ي مديريت پروژه و فرآيند ايرانيان (IPPMA)) ارائه مي‌گردد. (زبان دوره انگليسي (با ترجمه همزمان فارسي) مي‌باشد)

درايندورهشركت‌كنندگانمي‌توانندنقاطقوتوپتانسيل‌هايبهبودرادرپروژه‌هايسازمان‌هايخودتشخيصدهندوباتعريفبرنامه‌هايبهبوددرآنپروژه‌ها، آن‌هارادرمسيرتعاليوبلوغپيشببرند. همچنيناينکارگاهآموزشيتوانمنديحضور درفرايندجايزه‌يبين‌الملليمديريتپروژهراکههرسالدرسطحبينالملليبراي معرفيوانتخاببهترينپروژه‌هابرگزارمي‌گردد،فراهممي‌آورد.

 

هزينه‌ي اين دوره مبلغ 395 هزار تومان منظور شده است. كه شامل مواردي چون گواهي‌نامه بين‌المللي ارزياب جايزه مديريت پروژه و عضويت در انجمن بين‌المللي IPMA مي‌گردد. (براي كسب گواهي‌نامه بين‌المللي ارزياب جايزه‌ي مديريت پروژه، داشتن حداقل ۵ سال تجربه‌ي كاري مرتبط با پروژه يا تركيبي از فعاليت‌هاي دانشگاهي و كاري مرتبط، ضروري مي‌باشد)

 

مهلت ثبت‌نام تا تاريخ 5 دي‌ماه مي‌باشد (ظرفيت كارگاه حداكثر 30 نفر مي‌باشد) كه جهت اطلاعات بيشتر و ثبت‌نام با موسسه‌ي مديريت پروژه‌ي آريانا از طريق كانال‌هاي زير تماس حاصل فرماييد:

تلفن: 9-88342908، 88342912 نمابر: 88342913و يا پست‌الكترونيك:apmi@aryanagroup.com

 

 

اهداف كارگاه

-آشنايي با مباحث تئوريك مدل تعالي پروژه

-كسب توانايي‌هاي لازم جهت ارزيابي پروژه‌ها

 

شرکت کنندگان

حضور در اين کارگاه به افراد زير توصيه مي‌شود:

-مديران عامل سازمان‌هاي پروژه‌محور

-مديران تعالي و توسعه سازمان

-مديران دفاتر مديريت پروژه

-مديران پروژه و برنامه

-مديران و كارشناسان ارشد كيفيت و برنامه‌ريزي و كنترل سازمان‌هاي پروژه‌محور

  -علاقمندان به مباحث تعالي و بلوغ پروژه

 

/ 0 نظر / 5 بازدید