كارگاه‌هاي آموزشي IMC2007

در پنجمن كنفرانس بين‌المللي مديريت 11 كارگاه و سمينار آموزشي توسط اساتيد داخلي و خارجي با موضوعات تخصصي در سالن‌هاي 4 و 3 محل برگزاري كنفرانس ارائه خواهد شد. اين بخش از برنامه‌هاي كنفرانس ماهيت آموزشي داشته و توسط مدرسان حرفه‌اي ارائه مي‌شود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

چهارشنبه، 28 آذرماه

سالن 4

پنج‌شنبه، 29 آذرماه

The Role of Dialogue in Performance Management, Kohlrieser G.

10-8:20

مديريت تغييرات برنامه‌ريزي‌شده، دكتر سيد بابك علوي

تحليل سناريوهاي محيطي و اثرات آن بر مديريت بنگاه ايراني، دكتر مسعود نيلي

12:10-10:30

كاربردهاي نظريه‌ي بازي در مديريت، حامد قدوسي

مديريت رشد و توسعه‌ي شركت‌ها: مطالعه‌ي موردي شركت همكاران سيستم، محمود نظاري

15:20-13:40

نظام مديريت تكنولوژي، دكتر محمدرضا آراستي

سازمان‌دهي روابط شركت مادر و شركت‌هاي اقماري در Holdingها، دكتر فريدون آذرهوش

17:30-15:50

The Innovation Manta: The Myths of East Productivity & Competitiveness, Noori H.

 

چهارشنبه، 28 آذرماه

سالن 3

پنج‌شنبه، 29 آذرماه

ارائه‌ي تجارب مديريتي: منابع انساني و رفتار سازماني

15:20-13:40

اصول تحقيق و مقاله‌نويسي، دكتر ابوالحسن فقيهي- دكتر مهدي جمشيديان

Thomas Ch.

مديريت كيفيت خدمات، دكتر آرش شاهين

17:30-15:50

Managing Radical (Technological) Change, Jolly D.

 

-----

- ميزگردهاي IMC2007

- برنامه‌ي زمان‌بندي IMC2007

- چكيده مقالات IMC2007

/ 0 نظر / 3 بازدید