فصل‌نامه‌ی انجمن علوم مدیریت ایران (سال دوم، شماره‌ی 5، بهار 86)

انجمن علوم مدیریت ایران در پنجمین شماره‌ی فصل‌نامه‌ی خود، 5 مقاله را که نتیجه‌ی پژوهش‌های روشمند می‌باشند را ارائه نموده است.

این مقالات می‌توانند به ارتقای دانش نظری مدیریت یا کارکردهای آن در سازمان‌های اداری، تولیدی، صنعتی و بازرگانی کمک نمایند. (چکیده‌ی مقالات)

 

استخراج شاخص‌های اصلی اندازه‌گیری ICT: ایجاد مجموعه‌ی یکپارچه‌ی غنی از شاخص‌های اصلی ICT

42 شاخص اصلی ICT با هدف پر کردن شکاف کمبود آمار و اطلاعات شاخص‌های ICT و پوشش نقاط ضعف شاخص‌های اصلی موجود ارائه می‌شود.

نقش سرمایه‌ی اجتماعی در توسعه‌ی مدیریت دانش سازمانی

تاثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر توسعه‌ی مدیریت دانش و پنج فرایند اصلی آن بررسی می‌شود.

رابطه‌ی هماهنگی استراتژیک بین استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی بازاریابی با عملکرد سازمانی: پژوهشی درباره‌ی شرکت‌های دارویی ایران

بر مبنای نظریه‌ی نقاط مرجع استراتژیک الگویی جهت هماهنگی بین استراتژی بازاریابی و استراتژی سطح کسب و کار ارائه می‌شود.

ظهور معنویت در سازمان‌ها: مفاهیم، تعاریف، پیش‌فرض‌ها و مدل مفهومی

دست‌یابی به یک چارچوب نسبتا، جامع و قابل قبول از معنویت از سنخ معنویت فرادینی با رویکرد شناختی

تدوین مدل ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمان‌ها

مدل کیفیت زندگی کاری در سه عامل ساختاری- مدیریتی، روانشناختی و اجتماعی ارائه می‌شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید