کارگاه آموزشی ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها و کاربرد COMFAR III

کارگاه آموزشی ارزیابی اقتصادی پروژهها و کاربرد نرمافزار COMFAR III در دو بخش در تیرماه (19 تا 21 تیر) و مردادماه (سوم و چهارم مرداد) توسط موسسهی مدیریت پروژهی آریانا برگزار خواهد شد.

هر پروژهای قبل از اجرا میبایست جهت اطمینان در قابلیت تامین خواستههای مشتری از نظر مالی و فنی امکانسنجی شود. در جنبهی اقتصادی پروژه، اقتصاد مهندسی از روشهای ریاضی در ساده کردن مقایسهی اقتصادی پروژهاست تا تصمیمسازی برای انتخاب پروژهی مناسب صورت گیرد و تصمیمگیری بنگاههای متولی پروژه، فرایندی آگاهانه و منطقی پیدا نمایند.

دکتر سعید ونکی به عنوان مدرس به شرکتکنندگان اصول اقتصادی تحلیل هزینه- فایده و مفاهیم اقتصاد مهندسی را ارائه مینماید و سپس آنها را در بکارگیری نرمافزار COMFAR III جهت ارزیابی طرحهای مختلف سرمایهگذاری در ساختارهای مختلف اقتصادی توانمند میسازد.

هزینههای حضور در این دو کارگاه 320 هزار و 240 هزار تومان میباشد که 10 درصد تخفیف شامل شرکنندگان در هر دو بخش میگردد.

علاقمندان جهت ثبت نام (مهلت تا پنجم تیر و پس از آن در صورت وجود ظرفیت) و کسب اطلاعات تکمیلی میتوانند از کانالهای ارتباطی زیر استفاده نمایند:

تلفن: 9-88342908، فکس: 88342913، پست الکترونیکی: apmi@aryanagroup.com

 

سرفصلها (جزییات بیشتر)

 

بخش اول: روشهای ارزیابی اقتصادی پروژهها

- فرایند ارزیابی طرح (شروع و خاتمه)

- آشنایی با ادبیات اقتصاد خرد و کلان

- بازاریابی

- سیستم اطلاعات بازاریابی

- تحقیقات بازاریابی

- روشهای پیشبینی آینده

- اصول مکانیابی فعالیتهای سرمایهگذاری

- انتخاب تکنولوژی

- شاخصهای ارزیابی اقتصادی طرح

- شاخصهای ارزیابی مالی طرح

- شاخصهای ارزیابی اقتصادی طرحهای ملی

بخش دوم: ارزیابی اقتصادی پروژهها با نرم‌افزار

- نیازمندیهای سختافزاری و نرمافزاری جهت نصب و راهاندازی نرمافزار

- تفاوت نرمافزارهای خانوادهی COMFAR III

- ورود اطلاعات (طرحهای سرمایهگذاری جدید، طرحهای توسعه، مشارکت در سرمایهگذاری)

- امکانسنجی طرحهای سرمایهگذاری

- ارزیابی مالی طرحهای سرمایهگذاری

- جریان نقدینگی

- ارزیابی اقتصادی طرحهای سرمایهگذاری

- تحلیل حساسیت شاخصهای مالی و اقتصادی طرح نسبت به تغییر در ورودیها

- بیان نتایج به صورت گرافیکی و جداول آماری

/ 0 نظر / 4 بازدید